de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Toeslagen

ZORGTOESLAG:

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering.

 • U heeft recht op zorgtoeslag als u een zorgverzekering heeft in Nederland en boven de 18 jaar bent.
 • De hoogte van de zorgtoeslag wordt bepaalt door uw inkomen.
 • Als u alleenstaand bent mag uw verzamel inkomen niet hoger zijn dan € 29.562,- in 2019 per jaar, anders vervalt het recht op zorgtoeslag.
 • Woont u samen dan mag u gezamenlijke verzamelinkomen per jaar niet meer zijn dan € 37.885,- in 2019 anders vervalt het recht op zorgtoeslag.
 • De zorgtoeslag mag maar door één persoon binnen een huishouden aangevraagd worden.
 • Huishoudens met een lager inkomen ontvangen meer zorgtoeslag dan hogere inkomens.

HUURTOESLAG:

 • Huurt u een woning? En bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen.
 • Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan € 720,42 (2019) per maand. Bent u jonger dan 23? Dan ligt de grens op € 424,44 (2019) per maand.
 • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 22.700,- per jaar (2019) als u alleen bent, of €30.825,- (2019) als u samenwoont. Bent u ouder dan 65? Dan is het maximuminkomen €22.675,= (2019) als u alleen bent, of € 30.800,= (2019) als u samenwoont.
 • U hebt geen recht op huurtoeslag als uw vermogen voor de inkomstenbelasting uitkomt boven de vrijstelling van box 3. Dit geldt niet voor bijzonder vermogen.
 • Hebt u, of heeft uw toeslagpartner of 1 van uw medebewoners een (pleeg) kind jonger dan 23 jaar met inkomen? Geef dit inkomen dan door. Alleen inkomens boven de €4.885,= (2019) tellen mee voor de huurtoeslag. Studiefinanciering telt niet als inkomen

KINDGEBONDEN BUDGET

 • Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Als u kinderen hebt onder de 18 jaar, krijgt u misschien kindgebonden budget.
 • Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Hoe meer kinderen u hebt, hoe hoger uw kindgebonden budget kan zijn. Ook de leeftijd van uw kinderen is van belang. Als uw kinderen 12 of 16 worden, krijgt u meer kindgebonden budget.
 • Hebt u minderjarige kinderen? En is uw inkomen niet te hoog? Dan krijgt u kindgebonden budget. U moet dan wel kinderbijslag ontvangen. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u of de andere ouder geen kinderbijslag voor uw kind? Dan moet u uw kind in belangrijke mate onderhouden.
 • In 2015 is het kindgebonden budget gewijzigd:

 • Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2015 extra kindgebonden budget. De aanvulling voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering en de fiscale korting voor alleenstaande ouders verdwijnen. 
 • De tegemoetkoming voor ouders in de schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 18 jaar is per 1 augustus 2015 afgeschaft. Het kindgebonden budget voor kinderen van 16 en 17 jaar gaat vanaf dat moment omhoog.

KINDEROPVANGTOESLAG

 • Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. 
 • Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.
 • Uw kind gaat naar een kinderopvangorganisatie die in het Landelijke Register Kinderopvang (LRK) is geregistreerd. Dit kan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastouderbureau zijn die voor gastouders de aanvragen regelt.
 • Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw  toeslagpartner allebei werken. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroten door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente.
 • Er gelden nieuwe regels voor gastouderopvang. Gaat uw kind naar een gastouder dan krijgt u alleen kinderopvangtoeslag als de gastouder aan deze regels voldoet.
 • In 2012 is ingegaan dat u kinderopvangtoeslag gekoppeld is aan het aantal gewerkte uren van de minst verdienende partner. Dit geldt voor elke vorm van kinderopvang.
 • Vraagt u kinderopvangtoeslag aan? U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis, houdt u daar rekening mee.

Kinderopvangtoeslag: 

Door de extra investering in de kinderopvangtoeslag en een dubbele indexering zijn de uurtarieven die voor kinderopvang in 2017 maximaal worden vergoed, een stuk hoger.

Maximale vergoeding 2019 per uur 

 • € 8,02 per uur voor dagopvang
 • € 6,89 per uur voor buitenschoolse opvang
 • € 6,15 per uur voor gastouderopvang

Stoppen met werken: nog 3 maanden kinderopvangtoeslag

Werkt u in loondienst en stopt u in 2019 met werken of wordt u gedeeltelijk werkloos? Of stopt u met uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U moet daarbij uitgaan van het aantal contracturen dat u werkte in de maand voordat u stopte of minder uren bent gaan werken. Deze 3 maanden gaan in op de 1e dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner. 

Gelijk aantal opvanguren

Hebt u meer kinderen die naar de kinderopvang gaan? Voor het kind met de meeste opvanguren krijgt u een lagere vergoeding. Hebt u kinderen met evenveel opvanguren? En zijn de kosten niet even hoog? Dan krijgt u voor het kind met de hoogste kosten een lagere vergoeding. Eerder was dit het kind met de laagste kosten. Hierdoor kunt u iets minder kinderopvangtoeslag krijgen.

Mogelijke gevolgen voor de toeslagen

 • U inkomen bepaalt de hoogte van de toeslagen waar u recht op heeft bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget.
 • Omdat de belastingdienst de voorschotten van deze toeslagen berekent op basis van het eerder door u verstrekte fiscale jaarinkomen, kan het zijn dat zo’n voorschot-beschikking te hoog of te laag uitvalt.
 • Op uw voorschotbeschikking 2019 ziet u het toetsingsinkomen dat is gebruikt om uw toeslagen voor 2019 te berekenen. Dit toetsingsinkomen is meestal het verzamelinkomen van uw aangifte inkomstenbelasting 2017.
 • Uw definitieve toetsingsinkomen over 2019 is pas begin 2020 bekend. De Belastingdienst Toeslagen heeft bij het schatten van uw toetsingsinkomen 2019 echter geen rekening gehouden met de veranderingen daardoor kan het toetsingsinkomen te laag of te hoog zijn. In dat geval kreeg u misschien een te hoge toeslag.
 • Om te voorkomen dat u veel geld terug moet betalen, kunnen wij een proefberekening voor u maken met uw (te verwachten) toetsingsinkomen in 2019. Zijn de toeslagen te hoog, dan kunnen wij voor u een wijziging van het toetsingsinkomen aan Belastingdienst toeslagen doorgeven.

Afschaffen van de ouderentoeslag en de gevolgen voor de toeslagen

 • Door het afschaffen van de ouderentoeslag gaan vanaf 2016 tientallen AOW’ers tot honderden euro’s meer belasting betalen over hun vermogen. (Dus niet over het inkomen)
 • Voor een grote groep AOW’ers is er nog een extra nadeel. Omdat ook de vermogensgrens voor de huur- en zorgtoeslag wordt verlaagd, hebben zij mogelijk geen recht meer op deze toeslagen. Deze toeslagen moeten zo snel mogelijk stopgezet worden als dit het geval is, anders lopen ze het risico het geld volgend jaar te moeten terugbetalen.
 • Op de toeslagen site van de belastingdienst kunt u eigen persoonlijke gegevens inzien als het gaat om u toeslagen.
 • U kunt bv. de huur van uw woning terug vinden bij huurtoeslag. Maakt u gebruik van kinderopvang dan kunt u het aantal uren, uurprijs en de plaats van de opvang bekijken. Ontvangt u misschien kindgebonden budget of zorgtoeslag. En wie is u toeslagpartner bij de toeslagen?. Ook kunt u bekijken welk inkomen er bekend is bij de belastingdienst als het gaat om het berekenen van de toeslagen.

Aanpak fraude met toeslagen

Het kabinet vindt fraude ontoelaatbaar. Zeker als fraude plaatsvindt door belastingen te ontduiken. Of door een onterecht beroep op toeslagen of inkomensafhankelijke regelingen. Fraude heeft gevolgen voor de schatkist. Maar gaat ook ten koste van de belastingmoraal van de goedwillende burger. 

Maatregelen tegen fraude

Er komen maatregelen op het gebied van:

·         toezicht houden en handhaven van belastingregels;

·         boete en straf bij bewust misbruik;

·         invorderen van verschuldigde belasting.    

Belastingdienst houdt beter toezicht en gaat beter handhaven

Het kabinet verlengt de beslistermijn voor de aanvraag van toeslagen tot 13 weken na indiening van de aanvraag. Met de mogelijkheid om de termijn nog eens met maximaal 13 weken te verlengen. 

Door de langere beslistermijn kan de Belastingdienst extra controleren bij aanvragen met een verhoogd risico op fraude. Naar verwachting gaat het om maximaal 60.000 gevallen per jaar. Als er geen verhoogd frauderisico is, blijft de gebruikelijke beslistermijn gelden. Dit geldt voor het overgrote deel van de aanvragen.

Is het niet duidelijk waar iemands woont of verblijft? Dan krijgt de Belastingdienst de bevoegdheid om:

·         aanvragen niet in behandeling te nemen;

·         lopende betalingen te stoppen;

·         voorlopige teruggaven en voorschotten op toeslagen te verminderen;

·         definitieve aanslagen waarbij sprake is van teruggaaf in te houden;

·         definitieve toekenningen niet uit te betalen.

Deze maatregelen moeten voorkomen dat de Belastingdienst geld ten onrechte uitbetaalt en niet meer kan terughalen. Daarnaast stimuleert het mensen om zich goed te laten inschrijven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Misbruik toeslagen voorkomen

Vanaf 1 december 2013 moet u 1 bankrekeningnummer gebruiken voor uitbetaling van toeslagen, inkomstenbelasting en omzetbelasting. Zo is het niet meer mogelijk dat iemand die misbruik maakt van identiteitsgegevens van een ander, onterecht toeslag ontvangt op zijn eigen bankrekening. Een uitzondering geldt voor mensen in de schuldhulpverlening. Voorwaarde is wel dat hun bewindvoerder het budget beheert via een bankrekening die op zijn naam staat.

Toeslagen nabestaanden aangepast

In het verleden moesten nabestaanden onterecht toeslagen terugbetalen omdat het inkomen van de overleden partner werd herrekenend naar een jaarinkomen. Deze berekening verdwijnt, de nabestaande krijgt vanaf de datum overlijden partner zorg- en huurtoeslag op basis van zijn/haar eigen inkomen.

Wilt u dat wij u toeslagen aanvragen/ wijzigen of inzien dan hebben wij een DigiD inlogcode van u nodig.