de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Toeslagen

ZORGTOESLAG:

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering.

 • U heeft recht op zorgtoeslag als u een zorgverzekering heeft in Nederland en boven de 18 jaar bent.
 • De hoogte van de zorgtoeslag wordt bepaalt door uw inkomen.
 • Als u alleenstaand bent mag uw verzamel inkomen niet hoger zijn dan € 37.496,- in 2024 per jaar, anders vervalt het recht op zorgtoeslag.
 • Woont u samen dan mag u gezamenlijke verzamelinkomen per jaar niet meer zijn dan € 47.368,- in 2024 anders vervalt het recht op zorgtoeslag.
 • De zorgtoeslag mag maar door één persoon binnen een huishouden aangevraagd worden.
 • Huishoudens met een lager inkomen ontvangen meer zorgtoeslag dan hogere inkomens.
 • Op 1 januari 2024 mag u niet meer vermogen hebben dan € 140.213,- Hebt u een toeslagpartner? Samen mag u vermogen op 1 januari 2024 niet hoger zijn dan € 177.301,- zijn. 

HUURTOESLAG:

 • Huurt u een woning? En bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen.
 • Uw huur mag in 2024 niet hoger zijn dan € 879,66
 • Zijn alle bewoners jonger dan 23 jaar? Dan mag de huur niet hoger zijn dan € 454,47, behalve als u al een kind hebt dat bij u woont. Dan mag de huur toch € 879,66 zijn
 • Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouding.
 • U mag ook niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld. Iedere bewoner mag op 1 januari 2024 maximaal € 36.952,- hebben. Partners mogen samen op 1 januari 2024 maximaal € 73.904,- hebben.
 • Hebt u een thuiswonend kind met vermogen dat jonger is dan 18 jaar? Dat bedrag telt dan mee bij uw vermogen.
 • Hebt u, of heeft uw toeslagpartner of 1 van uw medebewoners een (pleeg) kind jonger dan 23 jaar met inkomen? Geef dit inkomen dan door. Alleen inkomens boven de € 5.970 (2024) tellen mee voor de huurtoeslag. Studiefinanciering telt niet als inkomen.

KINDGEBONDEN BUDGET

 • Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Als u kinderen hebt onder de 18 jaar, krijgt u misschien kindgebonden budget.
 • Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Hoe meer kinderen u hebt, hoe hoger uw kindgebonden budget kan zijn. Ook de leeftijd van uw kinderen is van belang. Als uw kinderen 12 of 16 worden, krijgt u meer kindgebonden budget.
 • Op 1 januari 2024 mag u niet meer vermogen hebben dan € 140.213,-  Hebt u een toeslagpartner? Samen mag u vermogen op 1 januari 2024 niet hoger zijn dan € 177.301,- zijn.
 • Hebt u minderjarige kinderen? En is uw inkomen niet te hoog? Dan krijgt u kindgebonden budget. U moet dan wel kinderbijslag ontvangen. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u of de andere ouder geen kinderbijslag voor uw kind? Dan moet u uw kind in belangrijke mate onderhouden.
 • Bent u alleenstaande ouder? Dan krijgt u meer kindgebonden budget dan gezinnen met 2 ouders. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in het levensonderhoud.
 • Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten. De verhoging gaat in na de maand waarin uw kind 12 of 16 jaar is geworden en is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

KINDEROPVANGTOESLAG

 • Gaan uw kinderen naar de kinderopvang, bso en of peuterspeelzaal? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. 
 • Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.
 • Uw kind gaat naar een kinderopvangorganisatie die in het Landelijke Register Kinderopvang (LRK) is geregistreerd. Dit kan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastouderbureau zijn die voor gastouders de aanvragen regelt.
 • Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw  toeslagpartner allebei werken. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroten door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente.
 • Uw kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst verdienende partner. Dit geldt voor elke vorm van kinderopvang.
 • Vraagt u kinderopvangtoeslag aan? U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis, houdt u daar rekening mee.

Kinderopvangtoeslag: 

Maximale vergoeding 2024 per uur 

De vergoeding voor kinderopvangkosten wordt verhoogd. De maximum uurprijs wordt voor:

 • Dagopvang: € 10,25.
 • Buitenschoolse opvang: € 9,12 euro.
 • Gastouderopvang: € 7,53.

Stoppen met werken: nog 3 maanden kinderopvangtoeslag

Werkt u in loondienst en stopt u in 2024 met werken of wordt u gedeeltelijk werkloos? Of stopt u met uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U moet daarbij uitgaan van het aantal contracturen dat u werkte in de maand voordat u stopte of minder uren bent gaan werken. Deze 3 maanden gaan in op de 1e dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner. 

Mogelijke gevolgen voor de toeslagen

 • U inkomen bepaalt de hoogte van de toeslagen waar u recht op heeft bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget.
 • Omdat de belastingdienst de voorschotten van deze toeslagen berekent op basis van het eerder door u verstrekte fiscale jaarinkomen, kan het zijn dat zo’n voorschot-beschikking te hoog of te laag uitvalt.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw inkomen. Login op mijntoeslagen.nl om te controleren of het toetsing inkomen wat de belastingdienst gebruikt correct is.
 • Een te laag inkomen bekend bij de belastingdienst kan grote financiële consequenties hebben.
 • Uw definitieve toetsingsinkomen over 2023 is pas begin 2024 bekend. De Belastingdienst Toeslagen heeft bij het schatten van uw toetsingsinkomen 2023 echter geen rekening gehouden met de veranderingen daardoor kan het toetsingsinkomen te laag of te hoog zijn. In dat geval kreeg u misschien een te hoge toeslag.
 • Om te voorkomen dat u veel geld terug moet betalen, kunnen wij een proefberekening voor u maken met uw (te verwachten) toetsingsinkomen in 2023. Zijn de toeslagen te hoog, dan kunnen wij voor u een wijziging van het toetsingsinkomen aan Belastingdienst toeslagen doorgeven.
 • Op de toeslagen site van de belastingdienst kunt u eigen persoonlijke gegevens inzien als het gaat om u toeslagen.
 • U kunt bv. de huur van uw woning terug vinden bij huurtoeslag. Maakt u gebruik van kinderopvang dan kunt u het aantal uren, uurprijs en de plaats van de opvang bekijken. Ontvangt u misschien kindgebonden budget of zorgtoeslag. En wie is u toeslagpartner bij de toeslagen?. Ook kunt u bekijken welk inkomen er bekend is bij de belastingdienst als het gaat om het berekenen van de toeslagen.

 

Belastingdienst houdt beter toezicht en gaat beter handhaven

Het kabinet verlengt de beslistermijn voor de aanvraag van toeslagen tot 13 weken na indiening van de aanvraag. Met de mogelijkheid om de termijn nog eens met maximaal 13 weken te verlengen. 

Door de langere beslistermijn kan de Belastingdienst extra controleren bij aanvragen met een verhoogd risico op fraude. Naar verwachting gaat het om maximaal 60.000 gevallen per jaar. Als er geen verhoogd frauderisico is, blijft de gebruikelijke beslistermijn gelden. Dit geldt voor het overgrote deel van de aanvragen.

Is het niet duidelijk waar iemands woont of verblijft? Dan krijgt de Belastingdienst de bevoegdheid om:

 • aanvragen niet in behandeling te nemen;
 • lopende betalingen te stoppen;
 • voorlopige teruggaven en voorschotten op toeslagen te verminderen;
 • definitieve aanslagen waarbij sprake is van teruggaaf in te houden;
 • definitieve toekenningen niet uit te betalen.

Deze maatregelen moeten voorkomen dat de Belastingdienst geld ten onrechte uitbetaalt en niet meer kan terughalen. Daarnaast stimuleert het mensen om zich goed te laten inschrijven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Misbruik toeslagen voorkomen

U kunt voor de uitbetaling 1 bankrekeningnummer gebruiken oor de toeslagen, inkomstenbelasting en omzetbelasting. Zo is het niet meer mogelijk dat iemand die misbruik maakt van identiteitsgegevens van een ander, onterecht toeslag ontvangt op zijn eigen bankrekening. Een uitzondering geldt voor mensen in de schuldhulpverlening. Voorwaarde is wel dat hun bewindvoerder het budget beheert via een bankrekening die op zijn naam staat.

Toeslagen nabestaanden aangepast

In het verleden moesten nabestaanden onterecht toeslagen terugbetalen omdat het inkomen van de overleden partner werd herrekenend naar een jaarinkomen. Deze berekening verdwijnt, de nabestaande krijgt vanaf de datum overlijden partner zorg- en huurtoeslag op basis van zijn/haar eigen inkomen.

Wilt u dat wij u toeslagen aanvragen/ wijzigen of inzien dan hebben wij een DigiD machtiging van u nodig.