de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Nieuwsbrief 2022

Nieuwsbrief 2022

 

De ambitie van de overheid

De ambitie bestaat om het belastingstelsel te vereenvoudigen en hervormen en de toeslagen af te schaffen. Het nieuwe kabinet zet daarvoor de 'eerste stappen'.

 

Inkomstenbelasting

De eenmalige hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) wordt per 2024 afgeschaft.

 

De Vrijstelling in 2022 voor box 3

De vrijstelling voor de belastingheffing in box 3 is iets verhoogd naar 50.650 euro per persoon in 2022. Voor het jaar 2021 was dat 50.000 euro per persoon. Voor fiscale partners geldt een dubbele vrijstelling, wat betekent dat spaargeld en beleggingen voor deze groep in 2022 tot 101.300 euro is vrijgesteld.

 

De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven komt te vervallen.

De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven in de aangifte Inkomstenbelasting (IB) komt te vervallen per 1 januari 2022. Daarvoor komt in de plaats het STAP-budget voor opleiding en ontwikkeling.

De aanvraag van het STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 via het STAP-portaal van UWV. UWV controleert en betaalt na goedkeuring het budget rechtstreeks aan de opleider. Op de internetsite van het UWV vindt u een pagina met meer informatie.

 

Ouderschapsverlof

Per 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Om de kosten hiervan deels te compenseren, wordt het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting vanaf 2022 met € 318 per jaar verlaagd.

 

IACK inkomensafhankelijke combinatiekorting

De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verlaagd, voorheen € 2.815 wordt € 2.420.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt voor nieuwe gevallen afgeschaft na 2025. Kinderen die in 2025 geboren worden tellen dus niet meer mee voor deze heffingskorting.

 

Toeslagen

Het nieuwe kabinet heeft de ambitie om de toeslagen af te schaffen. Maar voordat het zover is, wordt er eerst nog aan het bestaande stelsel gesleuteld:

 

De aankomende jaren

De kinderopvangtoeslag wordt komende jaren aangepakt naar aanleiding van de toeslagenaffaire. De vergoeding voor kinderopvang gaat stapsgewijs naar 95% (en later wellicht zelfs naar 100%) voor werkende ouders. De toeslag wordt daarnaast direct uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen zodat ouders niet meer worden geconfronteerd met hoge terugvorderingen. Ouders betalen alleen nog een kleine eigen bijdrage. Vanaf 2023 wordt de koppeling aan de gewerkte uren losgelaten.

 

De huurtoeslag wordt vereenvoudigd. De maximale huurgrens wordt afgeschaft. Daarvoor in de plaats wordt overgestapt naar een systeem van normhuren op basis van inkomen.

 

Aanpassingen in de kinderopvangtoeslag voor 2022

De maximum uur prijzen waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen gaan in 2022 iets omhoog. Zo stijgt de maximum uur prijs voor dagopvang van € 8,46 in 2021 naar € 8,50 in 2022. De maximum uur prijs voor buitenschoolse opvang (BSO) stijgt in 2022 met € 0,04 naar € 7,31 en voor gastouderopvang met € 0,03 naar € 6,52. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).  

Ruimere aanspraak op kinderopvangtoeslag bij BSO:

Het kabinet verruimt de koppeling gewerkte uren volgend jaar voor de buitenschoolse opvang. Per 2022 hebben ouders voor de BSO recht op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Dit is op dit moment 70%.

Hoger bedrag aan ontvangen toeslag niet terugbetalen:

De doelmatigheidsgrens voor terugvorderingen wordt vanaf het berekeningsjaar 2021 verhoogd van € 50 naar € 98. Dat betekent dat ouders bedragen die kleiner zijn dan € 98 niet meer hoeven terug te betalen aan de Toeslagen.

 

Zorgtoeslag

Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er zorgtoeslag: een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Om recht op zorgtoeslag te hebben, moet u in ieder geval een Nederlandse zorgverzekering hebben. Ook mag u niet te veel verdienen.

 

Uw inkomen is niet te hoog

In 2022 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 31.998 bruto per jaar                   
Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw bruto inkomen niet hoger zijn dan € 40.944 per jaar.

 

Uw vermogen mag niet te hoog zijn

Op 1 januari 2022 mag u niet meer vermogen hebben dan € 120.020. Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 151.767

18 jaar of ouder

Vanaf 18 jaar moet je een eigen zorgverzekering afsluiten. Je kunt dan zorgtoeslag aanvragen. Wordt u binnenkort 18? Sluit op tijd een eigen zorgverzekering af en vraag meteen zorgtoeslag aan.

 

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hebt u al een toeslag? Dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget, als u er recht op hebt. Krijgt u geen kindgebonden budget en denkt u er wel recht op te hebben? Dan kunt u het zelf aanvragen bij de belastingdienst

 

Huurtoeslag

 

Uw huur mag niet te hoog zijn

Uw huur mag in 2022 niet hoger zijn dan € 763,47.

Zijn alle bewoners jonger dan 23 jaar? Dan mag de huur niet hoger zijn dan € 442,46, behalve als u al een kind hebt dat bij u woont. Dan mag de huur toch € 763,47 zijn.

 

Hoeveel vermogen mag ik hebben voor huurtoeslag?

In 2022 kunt u huurtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2022 niet hoger was dan € 31.747. Hebt u een toeslagpartner? In dat geval mag uw vermogen op 1 januari 2022 van u samen maximaal € 63.494 zijn.