de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Nieuwe wijzigingen

Nieuwsbrief 2019

 

Tarieven Inkomstenbelasting 2019

De tarieven van de inkomstenbelasting gaan iets omlaag. Het doel is om in 2021 twee tariefschijven te hanteren, tot € 68.507 zal het tarief 37,05% bedragen, daarboven wordt het 49,5%.

 

BTW

Alle producten en diensten waarop het lage BTW tarief van toepassing is gaan met 3% omhoog. Het lage BTW tarief gaat van 6% naar 9% met ingang van 1 januari 2019.
Boodschappen, boeken, de kapper, de fietsenmakers, geneesmiddelen en het schilderen, stuken en isoleren van woningen ouder dan twee jaar vallen hier onder.

 

Box 3 vermogen

Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd tot 30.360 euro per persoon. Het forfaitaire rendement van de vermogensschijven wijzigt naar 1,94 procent (30.360 - 102.010 euro), 4,45 procent (102.010 - 1.020.096 euro) en 5,60 procent (meer dan 1.020.096 euro).

 

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting wordt verhoogd met 184 euro naar 2.477 euro (na indexatie). De afbouw van de algemene heffingskorting wordt steiler.

 

Arbeidskorting

De maximale arbeidskorting wordt verhoogd met 111 euro naar 3.399 euro (na indexatie).

 

Ouderenkorting

De maximale ouderenkorting zal worden verhoogd met 178 euro naar 1.596 euro (na indexatie).

 

Belastingaangifte en bitcoin

In 2017 en 2018 trekken virtuele munten en vooral de stijging van de waarde van de bitcoin veel aandacht van de Belastingdienst. Er zijn mensen die al heel veel geld met bitcoin hebben verdiend. Banken geven elk jaar aan de fiscus door hoeveel geld u op uw spaarrekeningen, beleggingsrekeningen en betaalrekeningen hebt staan. Maar de banken gaan niet over uw bitcoin. Dat betekent dat de fiscus zeer waarschijnlijk niet weet hoeveel bitcoin iemand bezit, maar de fiscus kan dit wel opvragen als er een sterk vermoeden bestaat dat de belastingaangifte onjuist is.

Zoals bij geld op een buitenlandse rekening het geval was, zullen velen denken buiten schot te kunnen blijven bij de belastingheffing, de vraag is of dat verstandig is. De Belastingdienst kan immers in actie komen en hoge boetes opleggen. Of dat al met de belastingaangifte van 2018 het geval zal zijn, is overigens nog de vraag, maar de techniek gaat snel wat nu misschien nog niet op grote schaal mogelijk is kan dat in 2019 of 2020 wel zijn en dan is het goed om te weten dat de Belastingdienst tot vijf jaren terug een navordering mag sturen en een hoge boete mag opleggen.   

 

De eigen woning

 

De wet Hillen

De wet Hillen wordt afgeschaft met ingang van 2019, De wet Hillen zag erop dat als de betaalde hypotheekrente beneden het woonwaarde forfait kwam dit geen inkomsten werden waarover belasting betaald moest worden. Deze maatregel was in het leven geroepen om de aflossing van (kleine) hypotheken te stimuleren. Dit is voorbij. Met ingang van 2019 wordt dit (vooralsnog) in 30 jaar afgebouwd. Als je hieronder valt dan betaal je elk jaar een beetje meer belasting over de inkomsten uit het eigen woning forfait.

 

Monumentenpanden

Was er tot 2019 nog een genereuze aftrek voor het onderhoud van monumentenpanden, in 2019 wordt dit een subsidie die moet worden aangevraagd. Dit mag een vooruitgang lijken maar let op, subsidiepotjes kunnen leeg raken. Het is aan te raden om de subsidie zo vroeg mogelijk in het jaar aan te vragen.

 

Hypotheekrente aftrek

Het aftrekpercentage wordt verder afgebouwd van de hypotheekrente eigen woning gaat een half procent naar beneden naar 49%.

Let op: vanaf 2020 wordt de hypotheekrente aftrek versneld afgebouwd in vier stappen van 3% naar 37,05% in 2023

Voor andere aftrekposten (vrijwel alle) gaat dit ook spelen vanaf 2020. Eerst wordt het aftrekpercentage in 2020 46%, dit zakt eveneens tot de laagste belastingschijf.

  • Persoonsgebonden aftrek: Het aftrektarief van de persoonsgebonden aftrek volgt vanaf 2020 het afbouwtraject van de hypotheekrenteaftrek. De persoonsgebonden aftrek bestaat onder meer uit de uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, specifieke zorgkosten, aftrekbare giften en nu nog de scholingsuitgaven en de uitgaven voor monumentenpanden.

 

Scholingskosten

De fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt per 2020 vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben behaald.

 

Schenkbelasting in 2019

Vrijstelling voor schenkbelasting 2019

  • Per jaar mogen je ouders jou (en je broers en zussen) € 5.427,- belastingvrij schenken. Je hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.
  • Kind tussen 18 en 40 jaar Eenmalig € 26.40,- of € 54.246,- Ben je tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen je ouders jou eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in principe € 26.040,-. Maar als je het geschonken bedrag gebruikt voor de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling € 54.246,-.             
  • Ontvanger tussen 18 en 40 jaar Eenmalig € 100.800,- Ben je tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mag iemand (ouders, familielid of geheel iemand anders) jou eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken van € 100.800,-. De ontvanger moet de schenking dan wel gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning. Ook mag de eigenwoningschuld of een restschuld van een verkochte eigen woning ermee worden afgelost. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling geldt ook als in plaats van een bedrag een eigen woning wordt geschonken.
  • Overig (zoals een kleinkind) € 2.173,- Dit bedrag mag jaarlijks belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoef je dus geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.

 

Vrijwilligersregeling

Met ingang van 1 januari 2019 worden de maxima van de vrijwilligersregeling verhoogd. Vrijwilligers kunnen op dit moment een onbelaste vrijwilligersvergoeding krijgen van maximaal € 150 per maand en € 1500 per kalenderjaar. Deze bedragen worden verhoogd naar € 170 respectievelijk € 1700. De door de Belastingdienst gehanteerde uurvergoeding van maximaal € 4,50 om te beoordelen of sprake is van vrijwilligerswerk wordt verhoogd naar € 5.

 

Langer verlof voor partners na geboorte

Partners krijgen na de geboorte van hun kind vijf dagen betaald verlof in plaats van twee. In 2019 treedt namelijk de Wet Invoering Extra Geboorteverlof in werking, oftewel de WIEG. Nu kunnen partners na hun twee dagen betaald verlof wel aansluitend drie dagen ouderschapsverlof opnemen, maar dat is in de meeste gevallen onbetaald.

Partners kunnen het geboorteverlof meteen opnemen, maar ook later, zolang het maar wel in de eerste vier weken na de bevalling is.

Vanaf juli 2020 kunnen partners volgens de nieuwe wet nog eens vijf weken extra geboorteverlof opnemen, in het eerste half jaar na de geboorte van hun kind. Zij hebben dan recht op een uitkering ter hoogte van 70 procent van hun loon.

Daarnaast wordt per 1 januari 2019 het adoptie- en pleegverlof voor ouders verruimd van vier naar zes weken. Tijdens dit verlof hebben werknemers recht op een uitkering via het UWV ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Nieuwsbrief 2019 voor ondernemers

Ondernemers aftrek

Het aftrektarief van ondernemersaftrek volgt vanaf 2020 het afbouwtraject van de hypotheekrenteaftrek. De ondernemersaftrek bestaat uit de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

 

MKB-winstvrijstelling

Het aftrektarief van de MKB-winstvrijstelling wordt afgebouwd tot 51,75 procent. Vanaf 2020 volgt dit aftrektarief het afbouwtraject van de hypotheekrenteaftrek (van 46 procent in 2020 tot 37,05 procent in 2023). Het aftrektarief geldt als het gezamenlijke winstbedrag verminderd met de ondernemersaftrek positief is.

 

Auto van de zaak

Het bijtellingspercentage voor auto's met een nul CO2 emissie gaat van 0% naar 4% tot een catalogus waarde van € 50.000. Een duurdere auto valt met het bedrag boven de € 50.000 in de 22% bijtellingsklasse. Dit is de zogenaamde Tesla belasting.
Alle auto's met andere emissie uitstoot waarden vallen eveneens onder de 22% als ze na 31 december 2018 op kenteken worden gezet.

 

Fiets van de zaak

De fiets van de zaak is altijd een dingetje geweest waar veel over onduidelijk was. Nu niet meer. Met ingang van 2020 kan de werkgever een fiets ter beschikking stellen aan de werknemer voor woon- werkverkeer. In deze gevallen wordt dan 7% van de waarde van de fiets (plus accessoires) als loon gerekend ter compensatie van het privé gebruik.

 

Verliesverdamping

De voorwaartse verliesverrekening wijzigt van negen jaar naar zes jaar. Dit betekent een beperking van verliesjaren met toekomstige winsten van drie jaar. Dit geldt ook voor de verliesverrekening in Box 2, deze gaat ook naar zes jaar. Verliezen vanaf 2019 zijn zes jaar te verrekenen met winsten in toekomstige jaren.
Voor ondernemers in de inkomstenbelasting blijft de voorwaartse verliesverrekening negen jaar.

 

Kleine ondernemingsregeling

De kleine ondernemersregeling gaat veranderen per 1 januari 2020. Was het in 2018 nog zo dat het afhankelijk was van de te betalen BTW per jaar gaat het in 2020 afhankelijk worden van de hoogte van de omzet. Als je omzet niet hoger is dan € 20.000 dan ben je geen BTW verschuldigd en kun je ook geen BTW terug vorderen op je kosten.
Duidelijkheid over de regels worden in de loop van 2019 verwacht.
Het is een keus om voor het nieuwe regime te opteren.

 

Voorkom desinvesteringsbijtelling

Bedrijfsmiddel gekocht en minder dan vijf jaar geleden aangeschaft en je wilt verkopen, let dan op de termijn van vijf jaar. Na vijf jaar is er geen desinvesteringsbijtelling meer. Het is raadzaam om bij verkoop te bekijken of de vijf jaar is verlopen.

 

Kleinschaligheidsaftrek

Indien je hebt geïnvesteerd maar het bedrag van € 2.300 nog niet hebt gehaald, dan kan het handig zijn om voor het einde van het jaar te investeren zodat de drempel wordt gehaald. Dan heb je nog recht op investeringsaftrek. Mocht je veel investeren dan kan het handig zijn om deels in 2018 en 2019 te investeren. Boven de € 314.673 is er geen investeringsaftrek meer.

 

Investeringsregelingen

De energie-investeringsaftrek (EIA), de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) worden voor een periode van vijf jaar verlengd. Wel wordt het aftrekpercentage voor de EIA verlaagd van 54,5 procent naar 45 procent.

 

Ondernemersaftrek

Het aftrektarief van ondernemersaftrek volgt vanaf 2020 het afbouwtraject van de hypotheekrenteaftrek. De ondernemersaftrek bestaat uit de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

 

MKB-vrijstelling

Het aftrektarief van de MKB-winstvrijstelling wordt afgebouwd tot 51,75 procent. Vanaf 2020 volgt dit aftrektarief het afbouwtraject van de hypotheekrenteaftrek (van 46 procent in 2020 tot 37,05 procent in 2023). Het aftrektarief geldt als het gezamenlijke winstbedrag verminderd met de ondernemersaftrek positief is.